IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
Download
Share

IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

Series name : IDEA KIT 630 pcs+

Auther name : บริษัท มานะ มามะ จํากัด

Copy : etc.

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิด และเสริมสร้างจินตนาการ เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา การด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสนุกในห้องเรียน **IDEA KIT 630 pcs+ ประกอบด้วยโครงสร้างพลาสติกแบบสั้นและยาว เหมาะสำหรับต่อยอดเรียนรู้เรื่องโครงสร้างสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบสามมิติ

Related Products