ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT
Download
Share

ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT

Series name : STEAM SCHOOL KIT

Auther name : Strawbees

Copy : etc.

Product detail

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ฝึกทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือฏิบัติตามแนวคิด Active Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและคงทน

Related Products