ชุด Happy Hearts ระดับ 1
Download
Share

ชุด Happy Hearts ระดับ 1

Series name : ชุด Happy Hearts

Auther name : Janny Dooley And Virginia Evans (Express Publishing)

Copy : etc.

Product detail

ชุดรวมสื่อที่ออกแบบตามหลักพัฒนาการ 5 ด้าน S.P.IC.E สำหรับคุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ช่วยสร้างให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข เน้นความสนุกสนาน และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

Related Products