แบบฝึก Kid Quiz พืช
Download
Share

แบบฝึก Kid Quiz พืช

Series name : Play N Grow

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึก Kid Quiz ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนและประเมินความเข้าใจเป็นรายบุคคล จากความรู้ที่ได้หลังเล่นเกม Kid Quiz (กิจกรรมกลุ่ม)
เรื่องพืช เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพืช ได้แก่ ประโยชน์
การเจริญเติบโต ในกิจกรรมสนุกสนานฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญา

Related Products