แบบฝึก Kid Quiz จำนวนและตัวเลข
แบบฝึก Kid Quiz จำนวนและตัวเลข

Share
Share

Series name : Play N Grow

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึก Kid Quiz ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนและประเมินความเข้าใจเป็นรายบุคคล จากความรู้ที่ได้หลังเล่นเกม Kid Quiz (กิจกรรมกลุ่ม)
เรื่องจำนวนและตัวเลข เนื้อหาประกอบด้วย จำนวน การนับ ตัวเลข
การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ ในกิจกรรมสนุกสนานฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB