ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพื้นฐาน (3 เล่ม)
Download
Share

ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพื้นฐาน (3 เล่ม)

Series name : อ่านได้ เขียนดี

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก และ นงลักษณ์ เจนนารี

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมเพื่อช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน้นการฝึกประสมคำง่ายๆ และเขียนคำที่ไม่สลับซับซ้อน ออกแบบกิจกรรมโดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียน มีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนภาษาไทยในระดับขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

Related Products