แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) : เล่ม 4 จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์งานเขียน
Download
Share

แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) : เล่ม 4 จับใจความสำคัญ สร้างสรรค์งานเขียน

Series name : แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

Copy : etc.

Product detail

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แบบฝึกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความและการสร้างสรรค์งานเขียน ประกอบด้วยกิจกรรมพร้อมเทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทย สามารถใช้สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

Related Products