ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส

Share
Share

Series name : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

Copy : etc.

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสัมผัสช่วยให้เด็กสมารถจดจำลักษณะและทิศทางการเขียนพยัญชนะต่างๆได้ดี ด้วยเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน (Multi-Sensory) โดยใช้สีนำสายตาและผิวสัมผัส ประกอบด้วยบัตรสัมผัสจำนวน 8 - ใบ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB