สนุกคัดเก่งภาษาไทย ก.ไก่-ฮ.ฮูก

Download
Share
picture

สนุกคัดเก่งภาษาไทย ก.ไก่-ฮ.ฮูก

Series name : ชุดคัดเขียน

Auther name : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

Copy : etc.

Product detail

มุ่งเน้นให้เด็กๆ สนุกสนานกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนุกกับการท่องและเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ มากกว่า 100 คำ โดยเริ่มจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น บุคคลในบ้าน สัตว์ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สิ่งของ ยานพาหนะ ฯลฯ ที่เด็กๆ พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสนุกสนานไปกับกิจกรรมฝึกระบายสี กิจกรรมฝึกทักษะสนุกๆ ที่เชื่อมโยงให้เด็กๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกใช้สมองทั้งสองด้าน

Related Products