ก.ไก่ คัดสนุก
Download
Share
picture

ก.ไก่ คัดสนุก

Series name : ชุดคัดเขียน

Auther name : คัทรินทร์ นัยเนตร

Copy : etc.

Product detail

เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยที่เริ่มฝึกเขียนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนพยัญชนะ 44 ตัว และเรียนรู้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการสังเกต จดจำ วิเคราะห์สิ่งที่อยู่รอบตัว รวมทั้งเด็ก ๆ ยังได้สนุกสนานกับการระบายสี การฝึกลากเส้นพื้นฐาน อาทิ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก วงกลม เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้ทำงานประสานกันกับสมองสายตาได้ดียิ่งขึ้น

Related Products