แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 5-7 ปี

Download
Share

แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 5-7 ปี

Series name : BrainUp

Auther name : ทีมวิชาการ อักษร เนกซ์

Copy : etc.

Product detail

ชุดสื่อแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านเรื่อองราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

Related Products