พลเมืองเด็กรักษ์โลก
Download
Share
picture

พลเมืองเด็กรักษ์โลก

ISBN : 9786168090558

Series name : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

Auther name : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

Copy : etc.

Product detail

เด็กดี เป็นเด็กที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจในชาติ และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ประเทศที่มีพลเมืองเด็กดีจะมีแต่ความสงบสุข และเจริญก้าวหน้า จงเป็นเด็กดีตั้งแต่วันนี้เพื่อประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรือง ในวันข้างหน้า

Related Products