พลังพลเมืองโลก
Download
Share
picture

พลังพลเมืองโลก

ISBN : 9789744393784

Series name : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

Auther name : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

Copy : etc.

Product detail

พลเมืองเด็กดีควรเป็นพลเมืองโลกที่ดีและรู้จักเคารพสิทธิ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อทางศาสนาของผู้อื่น รวมทั้งยอมรับความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ แทนที่จะรู้เพียงภาษาและวัฒนธรรมของตนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขในฐานะที่ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกในประชาคมโลกเหมือนกัน

Related Products