พลเมืองเด็กดี
Download
Share
picture

พลเมืองเด็กดี

ISBN : 9789744393814

Series name : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

Auther name : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

Copy : etc.

Product detail

เด็กดีต้องรู้ว่าการเป็นพลเมืองดีต้องทำอย่างไร เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การตั้งใจฟังผู้อื่นพูด เพื่อให้เด็กรู้จักเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และตระหนักได้ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่ามากทั้งต่อตนเองและสังคมรวมถึงประเทศชาติ

Related Products