ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรภาพ

Download
Share

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรภาพ

Series name : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : etc.

Product detail

สื่อนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้งด้านการอ่านและการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการเรียนภาษาไทย ในการเรียนรู้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ผ่านบัตรภาพ พยัญชนะไทย 44 ตัว ประกอบด้วยภาพคู่กับพยัญชนะ
เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงภาพกับพยัญชนะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น

Related Products