DVD-Rom Twig บิกแบง (Big Bang)
Download
Share

DVD-Rom Twig บิกแบง (Big Bang)

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ฟิสิกส์บิกแบง มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย ทฤษฎีบิกแบง หลักฐานของบิกแบง เครื่องเร่งอนุภาคจำลองเหตุการณ์บิกแบง และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products