Basic Th

Price 4,800 Baht

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการ...

Price 6,550 Baht

Crazy Scientist Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนกา...

Price 7,110 Baht

IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการ...

Price 10,500 Baht

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อสร้าง...

Price 12,700 Baht

Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบ...

Price 28,000 Baht

ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ST...

Price 127,000 Baht

ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่...