หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม พูดอย่างมืออาชีพ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม พูดอย่างมืออาชีพ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037078

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม พูดอย่างมืออาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการพูด กระทั่งสามารถเป็นผู้พูดที่ดีในทุกสถานการณ์ พร้อมกิจรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการพูดให้สามารถนำไปใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรม MiniProject ท้ายเล่ม ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์การพูดอีกด้วย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB