แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด

Auther name : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 นำเสนอแบบฝึกหัดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัดชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูง มีสถานการณ์ปัญหา Financial Literracy เพื่อบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้การเงินไปใช้ในชีวิตจริง

Subject :

Related Products