แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เล่ม 1 นำเสนอแบบฝึกหัดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูงซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียน

Subject :

Related Products