หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานประดิษฐ์ ม.1-3

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานประดิษฐ์ ม.1-3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033209

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : วรรณี วงศ์พานิชย์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับเบื้องต้นในงานประดิษฐ์ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ กระบวนการในงานประดิษฐ์การจัดการ การวางแผนกับผลงานเพื่อให้เห็นคุณค่ากับผลผลิต และสามารถประดิษฐ์ของใช้ ของเล่น โดยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการทำชิ้นงาน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB