หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานธุรกิจ ม.4-6

Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ งานธุรกิจ ม.4-6

ISBN : 9786162035678

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ศรินทิพย์ วัฒนพันธุ์ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานธุรกิจ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรกิจ ช่องทาง รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งการเรียนรู้เบื้องต้นในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในแง่ของการตลาด การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนรายรับรายจ่ายของธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products