แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

ISBN : 0

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดฯ การงานฯ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานฯ เพื่อวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ใช้เป็นหลักฐานในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกผลการเรียนรู้ตามการประเมินของ สมศ.

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products