หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การขายเบื้องต้น ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การขายเบื้องต้น ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037870

Auther name : ณรัตน์นันท์ เพิ่มสกุล

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การขายเบื้องต้น ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย หน้าที่ ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ารวมทั้งความรู้เกี่ยวกับคู่แข่ง คุณสมบัติ โอกาส และความก้าวหน้าของพนักงานขาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB