หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6

Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162037832

Auther name : ประมวล วิลาจันทร์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องหมายความปลอดภัย โรคอันเกิดจากการทำงานในการใช้เครื่องจักร สารเคมี ไฟฟ้า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

Related Products