สื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (สื่อประจำห้องเรียน)
Download
Share

สื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (สื่อประจำห้องเรียน)

Series name : ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา

Auther name : ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, กรกฤษณ์ พรอินทร์, ปรางฤทัย ใจสุทธิ

Copy : etc.

Product detail

ชุดสื่อส่งเสริมและปลูกฝังการทำดีและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้รับผิดชอบสังคม สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

Related Products