แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.1

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : EXTRA & Friends

Auther name : Jenny Dooley, Virginia Evans

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม รวมทั้งยังมีหน้า CLIL ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB