แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.5
Download

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.5

Series name : ชุด แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4 - ป.6

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกที่สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์เพื่อทบทวนและทำแบบฝึกได้อย่างมั่นใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage,Process, Product) ซึ่งสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Related Products