หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2
Download

หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

ISBN : 8858649149305

Series name : หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL

Auther name : Niels Jeffreys

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ระดับชั้น ม.2 สำหรับวิชา Reading&Writing เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนอย่างเป็นขั้นตอน Pre-While-Post ด้วยบทอ่าน และแบบฝึกหัดที่หลากหลายตรงตามมาตรฐาน CEFR พร้อมกิจกรรม Project และ Application กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Extra Competences Corner ต่อยอดให้ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุสมรรถนะ ทันสมัย สะดวกต่อการสอนด้วย Audio QR Code สามารถฟังคำศัพท์ และบทอ่านได้จากเสียงเจ้าของภาษา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products