แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.2
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.2

ISBN : 8858649149244

Series name : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ NEW ACCESS ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products