หนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ
หนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ

Share
Share

ISBN : 8859280000000

Series name : พัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Product detail

- เรียนรู้คำศัพท์รอบตัวจากบัญชีคำ ระดับอนุบาล-ป.1 และคำศัพท์สำคัญในชีวิตประจำวัน - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) - ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ - พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพผ่านกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียน - เรียนรู้คำ จำความหมาย สร้างประโยค ไปสู่การเล่าเรื่องจากภาพ

Subject :

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB