หนังสือกิจกรรม Python in Action
Download
Share

หนังสือกิจกรรม Python in Action

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบ Text-based programing ด้วยภาษา Python ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก เรียนรู้ฝึกฝน ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

Related Products