ชุด หนังสือและแบบฝึก "พ่อสอนไว้ใจดีงาม"
Download
Share
picture

ชุด หนังสือและแบบฝึก "พ่อสอนไว้ใจดีงาม"

Series name : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือนิทานภาพจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม ผ่านตัวละครจากนิทาน 7 เรื่อง เป็นแบบอย่างให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products