ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง"
Download
Share

ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง"

Series name : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products