ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง"
ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง"

Share
Share

Series name : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB