ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 1
ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 1

Share
Share

Series name : ฝึกคิด ฝึกธรรม

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกคุณธรรมจริยธรรมที่จะช่วยให้เด็กได้สำรวจตนเองให้ลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจคุณธรรมในด้านต่างๆ และสามารถนำหลักคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB