แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1

Instruction Media
Preview
Share
Instruction Media
Preview
Share

Series name : แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion

Auther name : อริสา บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ทบทวนไวยากรณ์ผ่านการทำแบบฝึก เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage, Proces, Product) สอดคล้องกับหลักสูตร ใช้เสริมหนังสือเรียน เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB