แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1
Download

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1

Series name : แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion

Auther name : อริสา บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ทบทวนไวยากรณ์ผ่านการทำแบบฝึก เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage, Proces, Product) สอดคล้องกับหลักสูตร ใช้เสริมหนังสือเรียน เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Related Products