คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

Download
Preview
Share

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

Series name : AKSORN พิชิต O-NET

Auther name : ณัฐพล แซ่โง้ว และคณะ

Copy : etc.

Product detail

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 พร้อม CD O-NET Simulation โปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET เสมือนจริง รวบรวมแนวข้อสอบปีล่าสุด นำเสนอด้วย Infographics เน้นประเด็นที่ควรจำ ระบุคำถามที่ออกข้อสอบบ่อย เพื่อให้ฝึกคิด ฝึกทำ เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มข้อสอบแบบอัตนัย สอดคล้องกับนโยบายของ สทศ.

Related Products