กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6
Download

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6

Series name : ชุด กิจกรรม STEM สร้างนักคิด

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ออกแบบตามแนวคิด STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กระตุ้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ มีแบบประเมินทักษะการคิด สะดวกแก่ครูผู้สอนในการวัดผล ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ วัตถุเจือปนในอาหาร, การต่อหลอดไฟ, การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง, การต่อเซลส์ไฟฟ้าสำหรัแบตเตอรี่

Related Products