กระจก...สะท้อนภาพมหัศจรรย์

กระจก...สะท้อนภาพมหัศจรรย์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393609

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Song Eun-Kang ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

เล่มได้ให้ความรู้เรื่องทำไมถึงเกิดภาพสะท้อนบนกระจกเงาได้ เราใช้กระจกเว้าและกระจกนูนทำอะไร อะไรที่ก่อให้เกิดการหักเหของแสง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแสงสีขาวพุ่งผ่านปริซึม เรามองเห็นสีได้อย่างไร กระจกเงา กับ เลนส์ แตกต่างกันอย่างไร ทำไมแสงจึงเกิดการหักเห กระจกนูนและกระจกเว้ามีคุณสมบัติอย่างไร เลนส์นูนกับเลนส์เว้ามีคุณสมบัติอย่างไร สายรุ้งเกิดจากอะไร ตาของคนเรามองเห็นได้กี่สี ทำไมท้องฟ้าจึงมีสีฟ้ากล้องปริทรรศน์มีหลักการทำงานอย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB