ป่าชายคลอง
ป่าชายคลอง

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125091

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

เมื่อพูดถึงป่าชายเลน เราจะนึกถึงป่าไม้ที่อยู่ริมปากแม่น้ำ ใกล้ปากอ่าว หรือริมฝั่งทะเล ในขณะเดียวกันยังมีป่าไม้ธรรมชาติที่จะต้องกล่าวถึงอีกประเภทหนึ่งคือ ป่าชายคลอง ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกป่าชายเลนเช่นเดียวกัน ในอดีตความสมบูรณ์ของป่าชายคลองเอื้อต่อระบบนิเวศเป็นอย่างดี เรือกสวน ไร่นา ปลูกพืชเจริญงอกงาม ในลำน้ำก็ชุกชุมด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา แต่ปัจจุบันสภาพป่าชายคลองถูกทำลายลงไปมาก เพราะสารเคมีที่เป็นพิษตกค้างในดินและน้ำมากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมีมลพิษมา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB