เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139043

Series name : รอบรู้โลกกว้าง

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และวิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์แต่ละชนิดจากเริ่มแรกถึงปัจจุบัน และนำเสนอความเป็นมารวมถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB