ยุคยูบิควิตัส
Download
Share
picture

ยุคยูบิควิตัส

ISBN : 9786162120091

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Nam Choon-ja ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์ และ นารี ไชยราษฎร์

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เกียวกับ "ยูบิควิตัส" เทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิทยาการประยุกต์แขนงใหม่ที่ผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ทั่วทุกแห่ง

Related Products