ภารกิจพิชิตโรค
ภารกิจพิชิตโรค

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120114

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Lee Gallery ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เกียวกับเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล ป้องกัน รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นเหมือนผู้ช่วยคนใหม่ การคิดค้นวิธีการพิชิตมะเร็งหรือไวรัสต่างๆ การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ ยีนบำบัด เป็นต้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB