ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ
Download
Share
picture

ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ

ISBN : 9789744393852

Series name : ฉลาดดู รู้แผนที่

Auther name : Nicolas Brasch ผู้แปล ดวงตา ปาวา

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาสอนให้รู้จักแผนที่ประเภทต่างๆ การใช้งานวิธีเขียน การทำความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ของแผ่นที่แต่ละประเภท รวมถึงการอธิบายคำศัพท์ พร้อมกิจกรรมกระตุ้นความคิดละสร้างประสบการณ์เพื่อความเข้าใจและแบบทดสอบท้ายเล่ม ให้ความรู้เรื่องการใช้และการเข้าใจแผนที่ประเทศ ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้และทักษะการดูแผนที่ประเทศ

Related Products