ไกลบ้าน เล่ม 3
ไกลบ้าน เล่ม 3

Share
picture
Share

ISBN : 9789746384124

Series name : ไกลบ้าน

Auther name : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Copy : etc.

Product detail

ไกลบ้าน เป็นพระราชหัตถเลขาจำนวน 43 ฉบับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2449 – 2450
นับเป็นงานพระราชนิพนธ์ชิ้นเยี่ยมที่เป็นร้อยแก้วทำนองจดหมายเหตุรายวัน ที่ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนาว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมือง และบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของนานาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประกอบกับกระแสพระราชดำริวิจารณ์อันสุขุมคัมภีรภาพ และมีเรื่องสนุกขบขันแกมกันไปจึงชวนอ่านเพลิดเพลินมิรู้จักเบื่อ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB