เรียงถ้อย ร้อยกรอง
เรียงถ้อย ร้อยกรอง

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720251

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

รวบรวมฉันทลักษณ์ แบบแผน กฎข้อบังคับในการประพันธ์ร้อยกรองแบบต่างๆของไทย และให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณศิลป์หรือการใช้คำในลักษณะต่างๆที่ทำให้ร้อยกรองไพเราะและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB