เรียงถ้อย ร้อยกรอง
Download
Share
picture

เรียงถ้อย ร้อยกรอง

ISBN : 9786164720251

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

รวบรวมฉันทลักษณ์ แบบแผน กฎข้อบังคับในการประพันธ์ร้อยกรองแบบต่างๆของไทย และให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณศิลป์หรือการใช้คำในลักษณะต่างๆที่ทำให้ร้อยกรองไพเราะและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Related Products