มดลี่กับมดแดง
มดลี่กับมดแดง

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394996

Series name : ชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

ทั้งมดลี่และมดแดงมีความสำคัญต่อต้นไม้และระบบนิเวศ ช่วยกำจัดและย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้ย่อยสลายเร็วขึ้น ช่วยควบคุมปริมาณเพลี้ยและแมลงในธรรมชาติให้สมดุล ช่วยควบคุมโรคพืชด้วยกรดมด การอนุรักษ์ไม่ทำลายมดและรังมด ไม้ใช้สารเคมีในการฉีดทำลายมด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB