ปลาตีนกับปูเปี้ยว
ปลาตีนกับปูเปี้ยว

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394989

Series name : ชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

ปลาตีนกับปูเปี้ยวเป็นสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญกับระบบนิเวศของป่าชายเลนมาก ปลาตีนชอบขุดแอ่งน้ำและสร้างรูอยู่อาศัยเป็นการช่วยให้ดินได้สัมผัสอากาศและน้ำ ซึ่งจะทำให้ดินมีคุณภาพดี อีกทั้งปลาตีนยังมีความรู้สึกต่อการรับรู้ว่าดินเลนมีสภาพเป็นอย่างไร หากดินมีคุณภาพดีปลาตีนก็จะอาศัยอยู่ชุกชุม แต่หากดินเลนมีคุณภาพไม่ดีก็จะไม่มีปลาตีนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ส่วนปูเปี้ยวชอบขุดรูอยู่อาศัย เป็นการช่วยให้ดินชั้นล่างได้สัมผัสอากาศ แสงแดดและน้ำซึ่งจะทำให้ดินมีคุณภาพดี และรูของปูเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กเหมาะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของตัวอ่อนสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ปลาตีนและปูเปี้ยวทำไดโดยช่วยกันรักษาป่าชายเลนไม่ให้เสื่อมโทรมโดยการลดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือสารที่ก่อให้เกิดมลพิษลงแหล่งน้ำและบริเวณป่าชายเลน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB