น้ำ
น้ำ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392664

Series name : วิทยาศาสตร์ 360

Auther name : Bob Harvey,Gerry Bailey และ Felicia Law ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฎจักรน้ำ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกับน้ำ การเปลี่ยนแปลงของน้ำส่งผลให้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเปลี่ยนไป และการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน เช่น ใช้เป็นแหล่งอาหารของพืชน้ำและสัตว์น้ำ ใช้ในการดำรงชีวิต ใช้เป็นเข็มทิศในการเดินเรือ รวมถึงนำแหล่งน้ำมาใช้เล่นกิจกรรมทางน้ำ เพื่อสร้างความบันเทิง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB