เงินค่าขนม รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้

เงินค่าขนม รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392114

Series name : เงินตรา

Auther name : GERRY BAILEY ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

รู้จักการใช้เงิน การออมเงิน และการวางแผนการเงินเมื่อเรามีภาระทางการเงิน กล่าวถึงเด็กจะได้รับเงินมาเป็นเงินค่าขนมจากที่ใดได้บ้าง เช่น ช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้าน ล้างรถ วันเกิด เป็นต้น การวางแผนการใช้เงินค่าขนมเมื่อต้องการซื้อสินค้า การหมุนเวียนของเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อออมเงิน การเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร การบริจาคเงินเพื่อการกุศล

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB